Privacy Policy

1. Algemeen

Dit Privacy Statement heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website www.hommehome.nl (hierna: “onze website”) van Homme en Home (hierna: “wij”). Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Daarbij houden wij ons aan de bestaande wet- en regelgeving op het gebied van privacy. 

In dit Privacy Statement informeren wij u over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. 

2. Met welk doel worden de gegevens verwerkt en welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Wij kunnen persoonsgegevens van de bezoekers van onze website (hierna: “bezoekers”) verwerken voor één of meer van de onderstaande doelen:

– het per e-mail, gewone post of via social media versturen van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder; 

– het versturen van vacature alerts;

– aanmelding voor onze evenementen;

– het in behandeling nemen van uw vragen, klachten of verzoeken;

– het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoek;

– het afleveren van goederen;

– het uitvoeren van diensten;

– het afhandelen van een betaling door u;

– het verwerken van sollicitaties (voor sollicitanten geldt een apart Privacy Statement, welke is te vinden onder dit Privacy Statement).

Wij verwerken van alle bezoekers van onze website:

– hun IP- adres;

– cookies.

Daarnaast heeft u de keuze om zelf persoonsgegevens achter te laten via onze website en/of via ons klantensysteem in de winkel, voor één van de hierboven genoemde doelen. Wij verwerken verder alleen persoonsgegevens die u zelf bij ons achterlaat, zoals:

– uw voor- en achternaam;

– uw e-mailadres;

– uw adresgegevens; 

– uw telefoonnummer;

3. Hoe worden de persoonsgegevens verzameld?

De persoonsgegevens van de bezoekers van onze website worden onder meer op onderstaande wijzen verkregen:

– via het gebruik van onze website, alsmede de daarop geplaatste cookies;

door verstrekking van persoonsgegevens door de gebruiker van onze website aan ons. 

4. Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?

Wij nemen de bescherming van de persoonsgegevens van de bezoekers van onze website serieus en nemen daarom passende organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging of een anderszins onrechtmatige verwerking tegen te gaan. 

Onze medewerkers die toegang hebben tot uw persoonsgegevens zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding en hebben uitsluitend toegang tot deze persoonsgegevens indien nodig voor de uitoefening van hun functie en/of het ondersteunen van onze website. 

5. Welke rechten hebben de bezoekers van onze website en hoe kunnen zij deze uitoefenen?

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben bezoekers van onze website verschillende rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens om hun privacy te waarborgen. Dit betreffen de volgende rechten:

– recht op informatie (ontvangst Privacy Statement);

– recht op inzage (met uitzondering van persoonlijke aantekeningen van verwerkingsverantwoordelijke); 

– recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming (alleen van feitelijke gegevens);

– recht van verzet;

– recht op dataportabiliteit; 

– recht op vergetelheid; 

– recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens; 

– recht om eerder gegeven toestemming in te trekken.

Het verzoek tot uitoefening van een of meer van de bovenstaande rechten kan schriftelijk bij ons worden ingediend, door uw verzoek per e-mail te verzenden aan:

info@hommehome.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij uw verzoek mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy vragen wij u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart/ onleesbaar te maken. 

Wanneer wij een verzoek ontvangen, zullen wij afhankelijk van de aard van het verzoek eerst een belangenafweging maken en beoordelen of wij aan het verzoek kunnen en mogen voldoen. Daarna zullen wij u een passende reactie sturen. 

Indien u niet tijdig een antwoord op uw verzoek hebt ontvangen of indien het verzoek is afgewezen, kunt u bezwaar bij ons maken. Daarnaast heeft u ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of om een procedure te beginnen bij de rechtbank. 

6. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Wij kunnen de persoonsgegevens van bezoekers van onze website delen met:

– opdrachtgevers, samenwerkingspartners of klanten;

– een onderneming of ondernemingen binnen onze groep;

– dienstverleners die worden ingeschakeld om in opdracht van ons diensten te verlenen;

– derden, waaronder maar niet beperkt tot toezichthouders, de Belastingdienst of andere instanties om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Met derden die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor een adequaat niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van de bezoekers van onze website. 

7. Bewaartermijn

Wij bewaren persoonsgegevens van bezoekers van onze website niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor deze zijn verkregen, tenzij wij wettelijk verplicht zijn gegevens langer te bewaren. 

8. Gebruik social media & links

Op onze website zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Instagram, Twitter, Linkedin, Facebook of Whats App. Wij houden geen toezicht op en zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden grondig door te lezen. 

Wij zijn actief op social media platformen, zoals Instagram, Twitter, Linkedin, Facebook of Whats App. Via deze kanalen houden wij je op de hoogte van onze collecties, evenementen, acties en nemen we je mee in een kijkje achter de schermen. Wij houden geen toezicht op en zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden grondig door te lezen. 

9. Cameratoezicht

Wij maken gebruik van cameratoezicht in onze winkel. De camera’s zijn herkenbaar aanwezig. Wij doen dit ter bescherming van onze producten en de veiligheid van onze klanten en medewerkers. 

10. Cookies

Teneinde het gebruiksgemak van onze website te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek van onze website op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van onze website kan beperken. Onze website maakt gebruik van cookies en van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en de algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van onze website te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derden partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van onze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en / of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. Wij hebben geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen. Op de website van de Autoriteit Consument en Markt leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren.

11. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring eenzijdig aan te passen.

Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Raadpleeg onze website

regelmatig zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Deze privacyverklaring

is bijgewerkt op 2 april 2020.

12. Contact / vragen

Als u vragen hebt over deze Privacy Statement neem dan per e-mail contact met ons op

via info@hommehome.nl.

Privacy Statement voor sollicitanten

1. Voor wie is dit Privacy Statement bestemd?

Dit Privacy Statement heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van

sollicitanten bij Homme & Home (hierna: “wij”). Wij respecteren de privacy van onze

sollicitanten en wij gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Daarbij

houden wij ons aan de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In dit Privacy Statement informeren wij u over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens

kunnen verwerken.

2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Homme & Home is verantwoordelijk voor het vaststellen van het doel van en de

middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

3. Voor welke doeleinden verwerken we welke persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van sollicitanten voor verschillende doeleinden, die

hieronder nader zijn toegelicht. Niet iedere van deze verwerkingsdoeleinden zal op u van

toepassing zijn. Als een verwerkingsdoel en/of een onderdeel daarvan op u niet van

toepassing is, dan worden de daaronder genoemde persoonsgegevens van u voor dat

doel ook niet verwerkt. Voor alle doeleinden geldt dat naam, adres, woonplaats, emailadres en telefoonnummer worden verwerkt. Per doeleinde wordt onderstaand steeds

gespecificeerd welke persoonsgegevens daarnaast door ons kunnen worden verwerkt.

a. Doel: om de geschiktheid voor een bepaalde functie, positie of opdracht te beoordelen.

Welke persoonsgegevens kunnen worden verwerkt: geboortedatum- en plaats, geslacht,

burgerlijke staat, curriculum vitae (CV), motivatiebrief, opleidingsgegevens, resultaten

van assessments, psychologische en medische keuringen/testen, VOG, BKR registratie,

kopie referenties, (kopie) pasfoto.

b. Doel: voor overige werving- en selectie doeleinden (waaronder het corresponderen met

sollicitanten, het afnemen van tests of (medische) keuringen.

Welke persoonsgegevens kunnen worden verwerkt: geboortedatum- en plaats, geslacht,

burgerlijke staat, CV, motivatiebrief, opleidingsgegevens, resultaten van assessments,

psychologische en medische keuringen/testen, kopie referenties, (kopie) pasfoto.

c. Doel: om de toepasselijke wet- en regelgeving na te kunnen leven

(bijvoorbeeld om gegevens te verstrekken aan de Belastingdienst of om aan een

gerechtelijk bevel of een vordering van een opsporingsinstantie te voldoen).

Welke persoonsgegevens kunnen worden verwerkt: Dat zal afhangen van de specifieke

wet- en regelgeving die nageleefd dient te worden, maar zal doorgaans minstens u

naam, adres, woonplaats en telefoonnummer bevatten.

4. Hoe worden uw persoonsgegevens verzameld?

Uw persoonsgegevens worden op verschillende manieren verkregen:

Algemeen

Door verstrekking van de persoonsgegevens door u zelf.

Door verstrekking van de persoonsgegevens door een werving- en selectiebureau.

Digitaal

Via het gebruik van onze website, alsmede de daarop geplaatste cookies.

5. Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

Om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen nemen wij passende

organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,

ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging of een anderszins onrechtmatige

verwerking tegen te gaan.

Onze medewerkers die toegang hebben tot uw persoonsgegevens zijn gehouden aan een

geheimhoudingsbeding en hebben uitsluitend toegang tot uw persoonsgegevens indien

dat nodig is voor de uitoefening van hun functie.

Met derden die uw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een

verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een adequaat niveau van beveiliging en

vertrouwelijkheid.

6. Welke rechten heb u en hoe kun u deze uitoefenen?

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebt u

verschillende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens om uw privacy te

waarborgen. Dit betreffen de volgende rechten:

– recht op informatie (ontvangst Privacy Statement);

– recht op inzage (met uitzondering van persoonlijke aantekeningen van

verwerkingsverantwoordelijke);

– recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming (alleen van feitelijke

gegevens);

– recht van verzet;

– recht op dataportabiliteit;

– recht op vergetelheid;

– recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens;

– recht om eerder gegeven toestemming in te trekken.

Het verzoek tot uitoefening van een of meer van de bovenstaande rechten kan schriftelijk

bij ons worden ingediend, door uw verzoek per e-mail te verzenden aan:

info@hommehome.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij uw verzoek mee te sturen. Ter bescherming van

uw privacy vragen wij u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN)

zwart / onleesbaar te maken.

Wanneer wij een verzoek ontvangen, zullen wij afhankelijk van de aard van het verzoek

eerst een belangenafweging maken en beoordelen of wij aan het verzoek kunnen en

mogen voldoen. Daarna zullen wij u een passende reactie sturen.

Indien u niet tijdig een antwoord op uw verzoek hebt ontvangen of indien het verzoek is

afgewezen, kunt u bezwaar bij ons maken. Daarnaast heeft u ook altijd het recht om een

klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of om een procedure te beginnen

bij de rechtbank.

7. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Wij zullen uw persoonsgegevens met betrekking tot uw sollicitatie niet delen met derden,

tenzij u hiervoor toestemming hebt verleend.

8. Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden

waarvoor de gegevens zijn verkregen, tenzij wij wettelijk verplicht zijn gegevens langer

te bewaren.

9. Wijzigingen

Wij houden ons het recht voor dit Privacy Statement eenzijdig aan te passen. Wij zullen u

op passende wijze informeren over eventuele aanpassingen. Dit Privacy Statement is

bijgewerkt op 2 april 2020.

10. Contact / vragen

Als u vragen hebt over dit Privacy Statement neem dan per e-mail contact met ons op

via info@hommehome.nl. 

Scroll naar boven
× Hoe kunnen wij je helpen? Available from 09:30 to 18:00 Available on SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday