Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Homme & Home (april 2020).

Inhoudsopgave: 

Artikel 1: Identiteit van de ondernemer

Artikel 2: Toepasselijkheid

Artikel 3: Overeenkomst

Artikel 4: Prijzen

Artikel 5: Betalingen

Artikel 6: Levering  

Artikel 7: Verzendkosten

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

Artikel 9. Herroepingsrecht, ruilen en retourneren 

Artikel 10. Klachten 

Artikel 11: Geschillen

Artikel 12: Overmacht

Artikel 13: Vragen, klachten en opmerkingen

Artikel 1: Identiteit van de ondernemer:

1.1 Homme & Home 

Dorpsstraat 239 

3925 KC Scherpenzeel

Telefoonnummer: 0332588599

Mailadres: info@hommehome.nl 

Facebook: https://www.facebook.com/hommehome/

Kamer van Koophandel nummer: 32145032

BTW nummer: NL820308973B01

1.2 Homme & Home is een herenkleding winkel gevestigd in Scherpenzeel welke fashion, schoenen, gifts en accessoires verkoopt. Via Homme & Home (www.hommehome.nl) wordt een gedeelte van het assortiment ook online verkocht in een veilige web omgeving.

1.3 Bereikbaarheid: 

Telefonisch (0332588599): dinsdag en woensdag: 9.30 – 18.00 uur

donderdag en vrijdag: 9.30 tot 20.00 uur

zaterdag: 9.30 – 17.00 uur 

Via de mail (info@hommehome.nl): maandag t/m zaterdag: 9.00 – 21.00 uur

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website www.hommehome.nl, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden, deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.

2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

Artikel 3. Overeenkomst
3.1 Een overeenkomst komt tot stand na aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. De klant ontvangt langs elektronische weg een bevestiging van de aanvaarding van het aanbod. Homme & Home is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.

Artikel 4. Prijzen
4.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.

4.2 Homme & Home kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.
4.3 Homme & Home hanteert dezelfde prijzen in de webshop als in de winkel in Scherpenzeel.


Artikel 5. Betalingen
5.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf. Betaling is mogelijk op de volgende manieren:

a) Voor het online betalen brengt Homme & Home geen extra kosten in rekening.

b) iDeal: Als u bankiert via Internet kunt u via onze site op een veilige manier elektronisch de betaling van uw bestelling regelen. Een elektronische betaling via Internet is te vergelijken met een PIN-betaling in een winkel. Na het plaatsen van uw bestelling, kiest u voor de betaalmethode iDeal. Er opent zich een scherm waarbij u kunt kiezen voor de bank waarbij u online bankiert. U volgt dan de procedure die u gewend bent met betalingen via internetbankieren. In principe wordt de betaling dezelfde werkdag nog verwerkt.

5.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie, behalve voor zover er een afwijkende overeenkomst is gemaakt met Homme & Home.

5.3 De klant geeft Homme & Home toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.

5.4 In het geval dat de klant na een bestelling te hebben geplaatst, verzuimt te betalen, ontvangt de klant een herinnering waarin wordt gevraagd het openstaande saldo alsnog te voldoen. Wanneer Homme & Home de betaling vervolgens niet binnen 1 werkdag ontvangt, worden de gereserveerde artikelen weer ter verkoop aangeboden.


5.5 Indien de consument met enige betaling in gebreke is, is Homme & Home gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en de daarmee samenhangende overeenkomst op te schorten, dan wel te ontbinden.


Artikel 6. Levering  
6.1 In de regel vindt de levering plaats binnen 3 werkdagen nadat de bestelling is ontvangen en geaccepteerd, hier kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. 

6.2 De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de betaling, behalve voor zover de vertraging niet aan Homme & Home kan worden toegerekend.

6.3 Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, ontvangt de klant hiervan uiterlijk zeven (7) dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst bericht. Dezelfde termijn wordt aangehouden wanneer een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd. De klant heeft in deze gevallen het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Homme & Home zal in dat geval voor terugbetaling zorgdragen, mits er reeds is betaald.

6.4 Bestellingen die dinsdag t/m zaterdag voor 14.00u worden geplaatst worden dezelfde dag nog aangeboden voor verzending. Bestellingen die zaterdag na 14.00u, zondag of maandag worden geplaatst, worden dinsdag aangeboden voor verzending.  

6.5 Het is ook mogelijk om de bestelling in de winkel op te halen (Homme & Home, Dorpsstraat 239, 3925 KC Scherpenzeel). Hier kan de consument voor kiezen bij het afsluiten van de overeenkomst.

Artikel 7.Verzendkosten 
Homme & Home hanteert binnen Nederland voor orders boven de €100,- geen verzendkosten, orders onder de €100,- wordt €6.95 voor gerekend.  Voor internationale verzendingen gelden de tarieven die door DHL zijn bepaald.


Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan Homme & Home verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 9. Herroepingsrecht, ruilen en retourneren
9.1 De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden. Homme & Home mag de consument vragen naar de reden van de herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

9.2 De in artikel 9.1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangegeven derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen.

9.3 De retourzending dient u voldoende te frankeren. Let op: als de goederen worden geretourneerd zonder te ruilen worden de gemaakte verzendkosten in rekening gebracht. Omruilen en/of retour geven mag ook in de winkel plaatsvinden (Homme & Home, Dorpsstraat 239, 3925 KC Scherpenzeel).


9.4 De goederen kunnen enkel worden geretourneerd in onbeschadigde staat en (in hoeverre mogelijk) originele verpakking, ze moeten in dezelfde conditie verkeren als u heeft ontvangen en mogen niet gebruikt of gedragen zijn. Prijskaartjes en merklabels mogen niet van het artikel afgeknipt zijn.

9.5 Voor het herroepingsrecht, ruilen en retour sturen dient u aan te melden door middel van een email te sturen naar verkoop@hommehome.nl. Hierin kunt u het verzoek voor omruiling, herroeping of retour sturen aangeven. Bij ruiling kunt u aangeven voor welk artikel u het item geruild zou willen zien. Bij de reactie van Homme & Home zal een retourformulier worden bijgevoegd, welke u bij het pakketje dient toe te voegen. Het retourformulier kunt u tevens in uw pakket vinden. Bij ontvangst van een reactie van Homme & Home dient het pakket binnen 2 dagen te worden verstuurd. Omruilen en/of retour geven mag ook in de winkel plaatsvinden (Homme & Home, Dorpsstraat 239, 3925 KC Scherpenzeel).

9.6 Bij een ‘foutieve’ levering vanuit Homme & Home, dient de klant, na ontvangst product, binnen 3 dagen een melding te maken door middel van het versturen van een email naar verkoop@hommehome.nl. Het pakket kan, na reactie van Homme & Home, met bijgevoegd retourformulier, retour worden verzonden of gebracht worden naar de winkel (Homme & Home, Dorpsstraat 239, 3925 KC Scherpenzeel). De verzendkosten zijn voor rekening van Homme & Home.

9.7 Bij het retour sturen of ‘foutieve’ levering wordt uw geld teruggestort op dezelfde rekening als waarmee u uw bestelling heeft betaald. Houdt u daarbij rekening met een verwerkingstijd van 10 dagen. Bij een ‘foutieve’ levering worden de gemaakte verzendkosten vergoed, bij het verschuldigde retour te storten bedrag.


Artikel 10. Klachten 

Mocht u niet tevreden zijn over het geleverde artikel, neem dan contact op met Homme & Home door middel van het versturen van een email naar verkoop@hommehome.nl, binnen één maand nadat het gebrek zich heeft geopenbaard, dan wel dat u daar redelijkerwijs kennis van heeft kunnen nemen. Een bij Homme & Home ingediende klacht wordt binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd nodig heeft, antwoordt Homme & Home binnen een termijn van 14 dagen met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer u een inhoudelijke reactie kunt verwachten. Homme & Home probeert klachten altijd in overleg met de klant en op de best mogelijke manier op te lossen. 

Artikel 11: Geschillen
Op al onze overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde Nederlandse rechter is bij aansluiting van andere instanties bevoegd tot kennisneming van alle geschillen die uit hoofde van de overeenkomst tussen Homme & Home en de wederpartij mochten ontstaan.

Artikel 12. Overmacht
Homme & Home heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Homme & Home gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

13.Vragen, klachten en opmerkingen
Mocht u na het lezen van deze Voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact op. 

Niets uit deze webpagina mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van Homme & Home.

Scroll naar boven
× Hoe kunnen wij je helpen? Available from 09:30 to 18:00 Available on SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday